image-248082-vero.jpg
Elektrische fiets
28" wielen - ondersteuning tot 25km/u - reikwijdte tot 125km (Eco-stand)

€ 25,00/dag - € 15,00/extra dag - € 70,00/week - € 120,00/maand
€ 150,00 waarborg
​​
image-248083-aanhang.JPG
Aanhangfiets
20" wiel - vrijwiel, spatborden, kettingkast, plooibaar

€ 10,00/dag - € 5,00/extra dag - € 30,00/week - € 50,00/maand
€ 100,00 waarborg
image-248084-fietskar2.jpg
Fietskar
Tweezitter, handrem - max. toelaatbaar gewicht: 45kg

€ 15,00/dag - € 10,00/extra dag - € 60,00/week - € 100,00/maand
€ 100,00 waarborg
image-248086-tandem.JPG
Tandem
28" wielen - 21 speed derailleur - lengte 240cm

€ 25,00/dag - € 15,00/extra dag - € 70,00/week - € 120,00/maand
€ 150,00 waarborg
image-248087-drager.JPG
Fietsdrager
Voor 3 fietsen, max 60kg - drager & steunen kunnen vastgezet worden

€ 15,00/dag - € 8,00/extra dag - € 50,00/week - € 80,00/maand
€ 100,00 waarborg

Verhuurvoorwaarden (versie 1/6/2018)
Artikel 1.
Aan personen jonger dan 16 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen begeleider mag geen fiets verhuurd worden.
De huurder, persoon waarvan de identiteit vermeld is op de verhuurovereenkomst en die de overeenkomst ondertekent, verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan “mijne velo”.
Artikel 2.
De huurder vergewist zich vooraf – bij afhaling – van de goede staat van het verhuurde materiaal. Eventuele opmerkingen worden genoteerd op de huurovereenkomst.
Artikel 3.
Bij het uitlenen of afhalen van de fiets(en) en/of toebehoren wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld en getekend. Bij afhaling wordt, naast het verwachte verhuurbedrag ook een waarborg gegeven zoals beschreven in het contract. De huur wordt als verworven beschouwd.
De minimum huurperiode is één dag. De verhuring vangt aan op de dag van afhaling  en eindigt op de dag van terugbrengen en wordt ook zo aangerekend. Elke begonnen dag wordt in rekening gebracht.
Artikel 4.
Zodra het gehuurde materiaal ter beschikking is gesteld aan de huurder is de huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen toestel en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico.
De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij diefstal, ongeval, het vaststellen van schade of enige defect aan het toestel is de huurder verplicht ‘mijne velo’ hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
Bij het inleveren van het materiaal wordt de waarborg terugbetaald na een controle en voor zover geen schade wordt vastgesteld. Bij beschadigingen of defecten die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborg door het bedrag van de schade verminderd volgens de normaal geldende tarieven (afhankelijk van het type fiets). Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen. Dit wordt ook genoteerd op het verhuurcontract.
Bij diefstal of verlies van de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder onmiddellijk het verloren goed te betalen aan de verhuurder. Het aangerekende bedrag is hetzelfde als de cataloguswaarde van het lopende jaar. De huurder verbindt er zich toe bij diefstal van een fiets onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en een kopie van het PV te overhandigen aan de verhuurder.
Artikel 5.
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De handelsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde is bevoegd. De gerechts- en uitvoeringskosten zijn voor de verliezende partij.
Bij ontbreken van tijdelijke betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 10% evenals een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 50 euro) verschuldigd.
Artikel 6.
Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.